Saltar ao contido

Apartmentos Pacios

Pacios

Contacto  

Rúa dos Bautizados, 3 (Porta Faxeira / Rúa do Franco)
15705 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain

Teléfono
+34 655 374 647

E-mail
reservas@apartamentospacios.com

Icono ig    fb

Contacto   Reserva

Rúa dos Bautizados, 3 (Porta Faxeira / Rúa do Franco)
15705 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain

Teléfono
+34 655 374 647

E-mail
reservas@apartamentospacios.com

Icono ig    fb

Logo Pacios

Política de privacidade

Desde PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recompilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer que destino darémoslle aos datos que nos proporciones.

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, facilitáchesnos os teus datos, informámosche de que PANORÁMICA XESTIÓN, S.L., con CIF: B70583877 é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

Desde PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. comprometémonos ao cumprimento da obrigación de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2. ¿ONDE INFORMAMOS?

Desde PANORÁMICA GESTIÓN, S.L. informamos a través de la página web apartamentospacios.com en el apartado correspondiente a la política de privacidad. Más información en “Aviso Legal”.

3. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexitimamente podamos acceder.
Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluída a túa imaxe, informándoche sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
Os que terceiras persoas proporciónennos sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou obtendo o teu consentimento para iso.
Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

4. ¿COMO TRATAMOS OS DATOS?

En PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámosche de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

Ademais, informamos dun tratamento conxunto dos datos por parte das entidades do grupo detalladas no punto 1 desta política de privacidade.

5. ¿CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. ¿COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notificámosche de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámosche de que no caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, notifíquesnolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

7. ¿CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que desde PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. recompilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de PANORÁMICA XESTIÓN, S.L.

8. ¿OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fose dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, préstesnos o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, desde PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulada nun contrato que consta por escrito ou dalgunha outra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexas máis información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirche por escrito a PANORÁMICA XESTIÓN, S.L. en Rúa Curros Enríquez, 16, 3ºD, 15702, Santiago de Compostela (A Coruña), ou mediante correo electrónico a administracion@mrturismo.com.

Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarche de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Lembrarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se consideras infrinxidos a túa dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. ¿CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún, ou todos, dos Responsables de Tratamento enumerados con anterioridade.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Gestión laboral

Gestión dO persoal para formalización dun contratro laboral, control de expedientes, gestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións y PRL.

Relación contractual

Gestión fiscal e contable

Tratamento necesario para o cumplimento das obrigacións fiscais e contables

Relación contractual

Obligación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Gestión de contactos

Tratamento dos datos para poder manter comunicacioóns cos interesados/as

Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Prevención de riscos laborais

Cumplimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saude

Relación contractual

Obligación legal para o/a responsable

Gestión de candidatos/as a un posto de traballo

Selección de personal e provisión de postos de traballo mediante gestión de curriculum, entrevistas personais e probas de valoración

Intereses vitai do interesado/a o doutras persoas

Consentimento expreso do interesado/a

Gestión de clientes

Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.

Relación contractual

Relación comercial

Gestión de proveedores

Análisis, valoración, contratación, gestión de pedidos e gestión de pagos a proveedores

Relación contractual

Gestión de la empresa

Gestión e mantemento da empresa

Relación contractual

Gestión de potenciais clientes

Poder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou otros interesados/as, envío de presupuestos, tarifas, costes de productos e demás información solicitada previa a establecer una relación contractual

Relación comercial

Gestión de reservas

Tratamento dos datos identificativos necesarios para a reserva de aloxamento

Relación contractual

Política de Cookies

O sitio web apartamentospacios.com utiliza cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas por este asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/as USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, con todo en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.